Faculty DVSIM


Domain Experts at DVSGI

manish
Lt. Col. Manish Sharma

Exec. MBA (MDI, Gurgaon)

Director-Plng & Dev. -DVSGI

rajeev
Dr. Rajeev Kumar

MCA, M.Tech, PhD

Information Technology

abhay
Dr. Abhay Sharma

MBA, PhD

Digital Marketing

veinit
Dr. Vineet Kaushik

M.Com, MBA, PhD

Accounting & Finance

prshant
Dr. Prashant Sharma

PGDM, PhD

Consumer Behaviour &Advertizing

suchi
Dr. Suchi Sharma

MBA, M.Phil, PhD

Emerging HR Trends

Mukta
Dr. Mukta Makhija

MBA, MCA, M.Phil, PhD

Leadership & Teams

asish
Prof. Ashish Mittal

PGDM, CWM (Geneva)

Corporate Finance

ambuj
Prof. Ambuj Sharma

LLM, Pursuing PhD

Corporate Law

hemant
Prof. Hemant Ahuja

PGDM (IMT), Pursuing PhD

Commercial Banking

alvi
Prof. Kainat Alvi

PGDM, JRF-NET

Strategic Management